regulamin1. Definicje:

a) modelingclub.pl- oznacza MEDIAESTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - posługująca się również nazwą MEDIAESTE sp. z o.o. - z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa NIP: 9721220185), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365170 (dane rejestrowe do wglądu).
b) Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia) która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub kuratora na zawarcie niniejszej umowy, która zaakceptowała Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania MEDIAESTE sp. z o.o. zgody, o której mowa powyżej w formie pisemnej na każde żądanie.
c) Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego przybrana na etapie Rejestracji konta w Portalu.
d) Konto Użytkownika – sfera pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej MEDIAESTE sp. z o.o. określona indywidualnym identyfikatorem (adresem mailowym, wybranym nickiem) oraz hasłem dostępu, obsługiwana przez Internet wraz z mechanizmami umożliwiającymi korzystanie z Usługi.
e) Treści - oznacza Komentarze, Wpisy Użytkowników oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku w szczególności choć nie wyłącznie, zdjęcia, które są wprowadzane przez Użytkownika do Portalu za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika a udostępniane w Portalu poprzez Wizytówkę Użytkownika.
f) Portal – internetowa platforma informacyjno znajdująca się pod adresem internetowym www.modelingclub.pl należąca do MEDIAESTE sp. z o.o., wraz całościowymi usługami dla Użytkowników.
g) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a MEDIAESTE.pl na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług Portalu na warunkach określonych w Regulaminie.
h) Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).
i) Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący utrzymanie Konta Użytkownika w Portalu oraz jego dodatkowe funkcje takie jak rejestracje kontaktów, wizytówka, wyszukiwanie, galeria, poczta wewnętrzna Portalu, komentarze.
k) Regulamin –niniejszy regulamin.
l) Wpis – wątek główny dodany przez Użytkownika Konta.
m) Komentarz – każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Portalu.
n) Wizytówka, Wizytówka Użytkownika - miejsce w internecie, będące stroną www każdego Użytkownika, utrzymywane w ramach Konta Użytkownika, tworzone automatycznie na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika do zakładki „Moje Konto”, umieszczone pod indywidualnym adresem Użytkownika w Portalu.

2. Postanowienia ogólne:

a) Portal umożliwia Użytkownikom nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami Portal, oraz stworzenie własnej galerii związanej z foto-modelingiem oraz publikowania i udostępniania Treści w ramach Konta Użytkownika.
b) Użytkownik będący rodzicem publikujący zdjęcia swoich dzieci, z chwilą dodania do Profilu zdjęć swojego dziecka oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw rodzicielskich, lub działa wspólnie i w porozumieniu z osobą z którą współdzieli władzę rodzicielską.
c) Opcje przeglądania Portalu dostępne są dla każdego użytkownika internetu.
d) Do pełnego korzystania z usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
e) Portal oraz zawarte w nim materiały, z wyłączeniem treści pochodzących od Użytkowników, materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców stanowią własność MEDIAESTE sp. z o.o.
f) Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sub-licencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

3. Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy

a) Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi Konta w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.
b) Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Użytkownikowi w każdym czasie w szczególności w przypadku cesji praw i zobowiązań MEDIAESTE sp. z o.o., a także złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Portalu, jeżeli Użytkownik Konta nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian.
c) MEDIAESTE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli w terminie 6 miesięcy od rejestracji nie dokonał żadnego logowania do Portalu,a także w każdym czasie.
d) Sprzedaż Konta przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta Użytkownika oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.

4. Rejestracja

a) warunkiem korzystania z Usługi jest rejestracja Użytkownika Konta, podanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu,
b) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie danych o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest MEDIAESTE sp. z o.o., która dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi
c) w ramach rejestracji Użytkownik podaje imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, login (adres mailowy), zawód, adres korespondencyjny,
d) MEDIAESTE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przypisania Użytkownikowi Konta określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika, zmiany przydzielonego Użytkownikowi Konta Nicka ze względów bezpieczeństwa, lub programowych w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę ( w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna),
e) Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Portalu w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Portalu,
f) Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że dane podane w formularzu Rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na łamach Portalu, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,
g) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do MEDIAESTE sp. z o.o., odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, MEDIAESTE sp. z o.o. dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych Treści a Użytkownik Konta zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego,
h) samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Portalu,
i) wyraża zgodę na upublicznienie Wizytówki Użytkownika lub miniaturek zdjęcia na Wizytówce Użytkownika w celach informacyjno-promocyjnym Portalu,
j) Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez MEDIAESTE sp. z o.o. wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje zezwolenie udzielone MEDIAESTE sp. z o.o. na wykorzystywanie powyższych danych, w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883) w tym na otrzymywanie informacji handlowej od MEDIAESTE sp. z o.o. na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). W takim przypadku, MEDIAESTE sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi a także zgodnie z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika Konta zgody.
k) Użytkownik w trakcie procedury rejestracji jak również w trakcie korzystania z Portalu może dowolnie zarządzać zawartością Wizytówki Użytkownika.

5. Ograniczenia techniczne i merytoryczne

a) MEDIAESTE sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Portalu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych,
b) MEDIAESTE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim, zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Portalu i to z jakichkolwiek przyczyn, autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Portalu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom, szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od MEDIAESTE sp. z o.o., udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa, szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od MEDIAESTE sp. z o.o., szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych, przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od MEDIAESTE sp. z o.o., utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od MEDIAESTE sp. z o.o., szkody Użytkownika MEDIAESTE sp. zo.o. spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
c) MEDIAESTE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Portalu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Portalu bez podania przyczyn, zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Portalu, zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Portalu, po opublikowaniu na stronach Portalu odpowiedniej informacji, do zablokowania danemu Użytkownikowi Konta bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Portalu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Portalu lub korzystania z niego innym Użytkownikom, do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie oraz usunięcia:
▪ Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy,
▪ Treści w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.),
d) niedopuszczalne jest umieszczanie w Portalu oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady netykiety,
e) niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Portalu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Portalu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).
f) MEDIAESTE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia zdjęć oraz danych osobowych Użytkownika bez podania przyczyny oraz zastrzega prawo do wykorzystywania Portalu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników Kont, a także wobec osób trzecich.
g) Zważywszy na charakter Portalu jako usługi społeczności skupionej wokół tematu foto-modelingu, MEDIAESTE sp. z o.o. oświadcza, Użytkownik Konta przyjmuje do wiadomości, że, Wizytówki Użytkownika mają przedstawiać wizerunek tylko i wyłącznie Użytkownika Konta lub osób, które wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w Profilu Użytkownika Konta, zamieszczane zdjęcia dzieci – osób poniżej 15 roku życia, nie mogą mieć charakteru aktu, prezentacji bielizny lub nosić znamiona fotografii erotycznej lub pornograficznej. Zamieszczenie tego typu zdjęć będzie powodować zablokowanie Konta Użytkownika a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa także złożenie odpowiedniego zawiadomienia do organów ścigania.

6. Obowiązki Użytkownika

a) Użytkownik zobowiązany jest do informowania MEDIAESTE sp. z o.o. o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
b) przestrzegania Regulaminu,
c) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
d) przestrzegania netykiety,
e) nie naruszania praw osób trzecich,
f) w przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko MEDIAESTE sp. z o.o. z tytułu naruszenia ich praw przez Treści dostarczone przez Użytkownika Konta, do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę MEDIAESTE sp. z o.o. przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce MEDIAESTE sp. z o.o. lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie MEDIAESTE sp. z o.o. do wszelkich postępowań toczących się przeciwko MEDIAESTE sp. z o.o.,
g) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
h) przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych innych osób,
i) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (np. konkursy, sondy internetowe, plebiscyty) o ile takie regulaminy są udostępniane na stronach Portalu,
j) w przypadku zauważenia łamania regulaminu przez innych Użytkowników, zawiadomienia MEDIAESTE sp. z o.o. o tym fakcie,

7. Reklamacje

a) Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana MEDIAESTE sp. z o.o. w formie pisemnej na adres siedziby MEDIAESTE sp. z o.o. i określać, dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Portalu, rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy, zarzuty Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika, ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
b) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
c) MEDIAESTE sp. z o.o. obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz MEDIAESTE sp. z o.o. przez podmioty, za które MEDIAESTE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, MEDIAESTE sp. z o.o. przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

8. Zasady poufności

a) Osobiste dane oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej tylko w w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa,
b) MEDIAESTE sp. z o.o. może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez MEDIAESTE sp. z o.o., dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od MEDIAESTE sp. z o.o. lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo,
c) Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest MEDIAESTE sp. z o.o.. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, do poprawiania tych danych, do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Kont Użytkowników,
d) MEDIAESTE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Portalu,

9. Postanowienia końcowe

a) MEDIAESTE sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby Portal i wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń
b) MEDIAESTE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
c) MEDIAESTE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Portalu bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
d) MEDIAESTE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
e) Każdy Użytkownik Portalu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie, w momencie pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu.
f) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
g) Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Portalu należy kierować na adres: biuro @ modelingclub.pl,
h) Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Portalu.Modelingclub.pl Strona przeznaczona dla przyszłych modelek i modeli a także zainteresowanych współpracą fotografików, stylistów, wizażystów i fryzjerów oraz wszystkich osób przyczyniających się do rozwoju modelingu w Polsce.

Interaktywna agencja, modelki modele profesjonalne zdjęcia, Stwórz swoje portfolio

Filtrowanie

Województwo:
Doświadczenie:
Informacje dodatkowe:
Wiek:
Wzrost:
Waga:
Biust:
Talia:
Biodra:
Włosy:
Kolor włosów:
Rozmiar odzieży:
Zakres pracy:
Rejon pracy:


Aktualności

Data aktualności: 24.04.2017
Hostessy

Agencja Reklamowa Mediaeste poszukuje hostess.
Zgłoszenia: hostessa @ mediaeste.com
Data aktualności: 24.04.2017
video

Jak tu nie kochać takich sesji :) Możesz ją mieć i Ty - dołącz do nas, a może zorganizujemy dla Ciebie! Daj sobie szansę!

Data aktualności: 24.04.2017

Model/ka to rola osoby, która ma zadanie promować, reklamować produkty (głównie modne ubrania).
Jak funkcjonuje modeling w Polsce?
Kliknij i przeczytaj nasz artykuł

Data aktualności: 24.04.2017
sesja Złota 44

Zobacz film z naszej sesji zrealizowanej dla Mediaeste na 50. piętrze najwyższego w Unii Europejskiej apartamentowca Złota 44! Jeśli i Ty chcesz mieć sesję na najwyższym poziomie - dołącz do nas!

Data aktualności: 24.04.2017

Zobacz videorelację z backstage sesji zdjęciowej, zrealizowanej przez ModelingClub.pl na zlecenie Mediaeste.
Modelka: Vlada Petrenko.
Daj sobie szansę - dołącz do nas, a może zorganizujemy dla Ciebie sesję!
Data aktualności: 24.04.2017
Outdoor


Chcesz zostać Twarzą Kampanii Reklamowej i być rozpoznawalną modelką? Dołącz do nas i pokaż się światu! Outdoor tworzony dla jednego z warszawskich centrów handlowych przy współpracy z nami - ponad 100 nośników w całej Warszawie. Czekamy na Ciebie!
Data aktualności: 24.04.2017

Może czas na profesjonalną sesję fotograficzną? Zgłoś się do nas!
tworzenie stron www aptus.pl copyright 2011 by modelingclub.pl